O mne

   Těší mne Váš zájem o mou tvorbu. Profesionálně se zabývám fotografií přibližně sedm let. Za svou kariéru jsem pracovala pro mnoho velkých firem a podniků jako portrétní, interiérový i produktový fotograf.  Řadu let jsem se plně věnovala svatební fotografii a aranžované fotografii jako dvorní fotograf pro Horse and Glamour s.r.o., kde jsme se zaměřovali na focení klientů s filmovými koňmi. Během práce fotografa jsem vystudovala obor Dějin křesťanského um
ění na Univerzitě Karlově, který dodnes velmi ovlivňuje mé myšlení i tvorbu. 
   Pohádková témata mne doprovázela od počátků mé tvorby. Hlavním zájmem se stala však až v posledních letech, kdy jsem musela svou práci omezit kvůli zdravotním obtížím, které přetrvávají dodnes. Vážím si tak každého dne, kdy se mohu věnovat fotografické tvorbě. 

Právě v těchto poslední letech, jsem však získala za svou fantazijní, pohádkovou tvorbu mnoho ocenění u nás i v zahraničí.  První místo v Londýnské Monovision award v kategorii Portrét, druhé místo v Barcelonské Dodho magazínu, díky kterému mi byla nabídnuta účast na výstavě v Paříži mezi nejlepšími světovými fine artovými fotografy (Broken Shaden, Bella Kotak, Lara Zankoul a další). Mou velkou radostí je spolupráce a titulní strana pro americký časopis Enchanted living. Velmi ráda spolupracuji s různými umělci na jejich vlastních snech a tvorbě, proto mi velkou radost dělají přebaly knih a CD pro zahraniční i české autory. Poslední rok se také věnuji spolupráci s Československou fotografií pro kterou vytvářím články o autorském focení a rozhovory se zajímavými umělci. V současnosti se stále více zaměřuji na vlastní kurzy a vzdělávání i pro zahraniční lektorská centra. Od roku 2017 působím jako učitelka fotografie na střední odborné škole.
   Vlivem osobních zkušeností se však stále více zapojuji do charitativních a uměleckých projektů, které mé tvorbě přinášejí hlubší smysl i účel. Těmto projektům se mohu věnovat především díky focení pro zákazníky, kterým bych za to i zde chtěla velmi poděkovat.
   Ráda bych svými fotografiemi předávala lidem lásku, porozumění a obdiv k přírodě. Mým prvotním a přetrvávajícím cílem mé tvorby je nabídnout lidem chvíli zastavení, zasnění ve shonu a starostech každodenního života. Chtěla bych také svým osobním příběhem předat lidem svou zkušenost, že se nikdy nesmíme vzdát, přes zdravotní obtíže, které neustále překonávám bych nevěřila, kde budu stát dnes. Děkuji... 

Marketa Novak

About me
 

I am pleased with your interest in my work. I have been professionally engaged in photography for about seven years. I worked in my career with many big companies and enterprises as a photographer of portrait, interior and product. For many years I focused on wedding photography and arranged photography as a court photographer for Horse and Glamor s.r.o., where we focused on photographing clients with film horses. During my work as a photographer, I studied History of Christian Art at Charles University, which still greatly influences my thinking and work.

The fairy-tale themes have accompanied me since the very beginning of my work. The main concern, however, has become in recent years when I had to limit my work because of health problems that persist to this day. I appreciate every day when I can create my fairy tale pictures.

Right in these few last years, I have won many awards for my fantastic, fairy tale work at home and abroad. I won first place in the London Monovision award in the Portrait category, third place in the Fine art photo award in the same category. I also got second place in Barcelona's Dodho magazine, thanks to which I was invited to participate in an exhibition in Paris in between the world's top fine art photography (Broken Shaden, Bella Kotak, Lara Zankoul and others). My photos were selected by the association of professional photographers among the Czech national team at the WPC.

 I am currently collaborating with the American magazine Enchanted living and Czechoslovak Photography, for which I write articles about my work. I am also increasingly focusing on my own courses and education. Since 2017, I have been working as a teacher of photography at a secondary specialized school.

  Due to personal experience, however, I am increasingly involved in charitable and artistic projects that bring a deeper meaning and purpose to my work. With my stories, I would like to give people love, sympathy and admiration for nature. I would also like to pass with my story that we must never give up, despite all the difficulties, I would never believe that I will stand where I am today ...

Marketa Novak